جستجو کردن
تقدیر نامه شرکت مهندسی باقیات صنعت آسیا
به پاس خدمات ارائه شده در پروژه ساخت بدنه کوره دوار 3000 تنی
کارخانه سیمان بهارلی ترکمنستان لوح تقدیری به شرکت ایرانیان
صنعت پادیر ماندگار اهدا گردید

تقدیر نامه پادیر