جستجو کردن
تقدیر نامه شرکت سیمان بجنورد
تقدیر نامه مدیر کارخانه
 توسط سیروس یوسفی بابت نصب و راه اندازی
خط یک سیمان بجنورد  
به شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار

تقدیر نامه پادیر