جستجو کردن
تقدیر نامه شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور
تقدیر نامه مدیر عامل
توسط جناب علیرظا باقری بابت تقدیر و قدردانی
در احداث و راه اندازی کوره کلسیناسیون منیزیت و بومی سازی
به مهندس حسام اعتماد مقدم 

تقدیر نامه پادیر