شرکت سدید سرام نوین معدن کاو: طراحی خط کلسیناسیون و سینتر منیزیم

1-عنوان پروژه: *طراحی خط کلسیناسیون منیزیم با ظرفیت 55000 تن در سال به روش کوره دوار و کولر دوار
*طراحی خط سینتر منیزیم با ظرفیت 15000 تن در سال به روش کوره ، کولر و درایر دوار

2-کارفرما: شرکت سدید سرام نوین معدن کاو
3-توضیحات: طراحی و ساخت تجهیزات خط شامل طراحی مکانیکال ، Civil ، برق کوره و کولر دوار
4-محل پروژه: استان اصفهان
5-تاریخ شروع پروژه : 1399/04/9