سیمان قشم

1-ساخت و تعویض 2 متر از بدنه کوره

2-جوشکاری زیر پودری در محل