سیمان بهبهان

مشخصات پروژه: برگداندن چرخ دنده و پینیون
مشخصات تجهیزات: کوره 3پایه IHI