سیمان شمال


تعمیرات اساسی و تعویض خروجی بدنه کوره به همراه سیل خروجی
مشخصات پروژه: کوره 3پایه شرکت سماگ