سیمان دورود

پاییز 1394

ساخت 6متر از بدنه کوره شرکت polysius
ساخت تمامی قطعات مربوط به رینگ هر سه ایستگاه اعم از بالشتک ها، بچه رینگ ها و گاید بلاک ها
تعویض 27متر از بدنه کوره و رینگ ایستگاه خروجی و تغییر تکنولوژی رینگ هر سه ایستگاه و تنظیم آنها