آلومینای جاجرم

طراحی کوره 3پایه و نظارت بر ساخت بدنه کوره