سیمان نی ریز


تعمیرات اساسی و تعویض بدنه خروجی کوره سیمان سفید
مشخصات پروژه: تعویض بدنه کوره در زمان کمتر از 72 ساعت